رمزها

مار غول پیکر کنگو 2

مار غول پیکر کنگو

مار غول پیکر کنگو، سرهنگ رمی ون لیرد، شاهد طولی حدود 50 فوت، قهوه ای تیره/سبز با شکم سفید بود.
ایندرید کلد: شخصیت مرموز پشت موتمن و بسیاری از مشاهدات غیرقابل توضیح دیگر 5

ایندرید کلد: شخصیت مرموز پشت موتمن و بسیاری از مشاهدات غیرقابل توضیح دیگر

ایندرید کولد به عنوان یک چهره بلند قد با حضوری آرام و ناراحت کننده توصیف می شود که لباس عجیبی به تن دارد که یادآور «هوانوردی قدیم» است. ایندرید کولد ظاهراً با استفاده از تله پاتی ذهن به ذهن با شاهدان ارتباط برقرار می کرد و پیامی از صلح و بی ضرری را منتقل می کرد.