សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការប្រើប្រាស់ដោយយុត្តិធម៌

គេហទំព័រនេះមានសម្ភារៈរក្សាសិទ្ធិខ្លះដែលការប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាពិសេសដោយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

យើងជឿថា ការប្រើប្រាស់ការអប់រំ ចំណេះដឹងទូទៅ និងព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រទាំងនេះមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ បង្កើតបានជា ការប្រើប្រាស់ដោយយុត្តិធម៌/ការដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌នៃសម្ភារៈដែលបានរក្សាសិទ្ធិពិចារណាក្នុងរដ្ឋ និងប្រទេសផ្សេងៗ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើសម្ភារៈដែលរក្សាសិទ្ធិនេះសម្រាប់គោលបំណងដែលហួសពីការប្រើប្រាស់ដោយយុត្តិធម៌អ្នកត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរប្រភពពិតប្រាកដឬពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា